Obec Frymburk

 

OBEC FRYMBURK
Obecně závazná vyhláška
Obce Frymburk č. 1/2015o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Frymburk a části obce Damětice

Zastupitelstvo obce Frymburk se na svém zasedání dne 12. 2. 2015 usneslo vydat

na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Frymburk, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:

 1. papír,
 2. plasty včetně PET lahví,

 3. sklo,

 4. textil,

 5. kovy,

 6. biologické odpady,

 7. objemný odpad,

 8. nebezpečné složky komunálního odpadu,

 9. směsný komunální odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 1. modré nádoby na papír,

b) zelené nádoby na sklo,

c) žluté nádoby na plasty,

Umístění nádob je na návsi ve Frymburku a na návsi v Daměticích

3) Do těchto nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které

jsou určeny.

4) Kovy (celoročně) je možno odvážet do firmy EKO sběrna Žichovice, 342 01 Sušice,

a to v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hod., biologické odpady se budou udkládat

do kontejnerů určených na sběr bioodpadů přistavených ve Frymburku a v Daměticích.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně

jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních

sběrných nádob k tomuto sběru určených.

Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách

a v místním rozhlase.

 1. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům

stanovených v čl. 3 odst. 3).

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně a jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a v místním rozhlase.

 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům

stanovených v čl. 3 odst. 3).

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou :

typizované sběrné nádoby - popelnice

(popř. pytle označené nápisem SKO od firmy BECKER s.r.o.)určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu.

Popelnice je určena pro 1-6 osob a každá bude pro vývoz označena evidenční známkou.

Neoznačené popelnice nebudou vyváženy.

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 1. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 1. Stavební odpad lze likvidovat přímo u firmy, která se zabývá likvidací tohoto odpadu (např. v areálu firmy RUMPOLD-P s.r.o. apod.). Pro odložení stavebního odpadu je také možné např. objednání kontejneru, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

 1. Odpad bude likvidován na náklady objednatele.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2015.

Václav Staněk

starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 19-02-2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ................................

1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

Frymburk 53, 342 01 Sušice   |   Tel.: +420 725 459 249   |   e-mail: obec.frymburk@mybox.cz